วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

                                                       
ทรงพระเจริญ

                                                                  ประวัติส่วนตัวของข้าพเจ้า


ดาบตำรวจบรรจง  หมดสังข์      นักศึกษา  มรภ.หมู่บ้านจอมบึง    หมู่เรียนที่ 1 เลขที่ 8
อยู่บ้านเลขที่ 103/5  หมู่ 2  ตำบลแม่ต้าน  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก

ระเบียบปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
       1.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
       2.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งการตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา
       3.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด
       4.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด
       5.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย
       6.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดไว้ให้
       7.การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
       8.ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาอนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
       9.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
       10.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงาน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือ ตัวนักศึกษาเอง
       11.นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์
       12.นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ
       13. นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารือ เพื่อวางโครงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยฝึกต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ
       14. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ที่พักในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพัก การไปค้างคืนที่อื่นจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พักทรายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
       15.ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคเรียนนั้น                                                            ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา  1

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา  1  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2528 สาเหตุการจัดตั้งเนื่องจากเด็กในเกณฑ์วัยเรียน  ของหมู่บ้านปะน้อยปู่  และหมู่บ้านข้างเคียงต้องเดินทางไปเรียน    ที่โรงเรียนบ้านแม่อุสุ      ซึ่งเป็นระยะทางไกลการสัญจรไปมาไม่สะดวกโดยเฉพาะในฤดูน้ำหลาก           คณะกรรมการหมู่บ้านจึงร้องขอไปยัง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 6 (เดิม) เพื่อขอจัดตั้ง        โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในหมู่บ้าน   เมื่อวันที่   15  มีนาคม 2528    กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 6 ( เดิม ) ได้อนุมัติจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น โดยมี   พ...สามารถ   นิลฤทธิ์  ผบ.ร้อย 3    ตชด.  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 6 (เดิม)   เป็นผู้กำกับดูแลในการก่อสร้างประกอบกับชมรมเทคนิคอาสาพัฒนา ออกค่ายอาสา  ได้ก่อสร้างอาคารกึ่งถาวร ขนาดกว้าง   4  เมตร         ยาว  36  เมตร  3 ห้องเรียน  โดยมี  ส.ต.ท.สุภาพ   เป็งโย  และ ส.ต.ท.สุภาพ   รัตนขวัญเพชร                      เป็นครู ร.ร.ตชด.อาคารเรียนได้ชื่อว่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา  1  ซึ่งได้จัดการเรียน      การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ ทรงเยี่ยม
ครั้งที่   1   เมื่อ  28  ธันวาคม   2534
ครั้งที่  2   เมื่อ 29  ธันวาคม  2542  ทรงปลูกต้นกระท้อน พันธุ์ปุยฝ้ายแทนต้นมะม่วงพันธุ์มันเดือนเก้าที่ตาย
ครั้งที่  3   เมื่อ  29  ธันวาคม  2548

2.ปรัชญาของโรงเรียน
                         สร้างภูมิปัญญา    พัฒนาคุณภาพชีวิต    สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง
3.วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
                        
        ส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้สู่การปฏิบัติ ตามหลักสูตรแกนกลาง   บูรณาการร่วมแผนงานโครงการตาม
พระราชดำริ  รู้รักขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีการปฏิบัติ พัฒนาตนไปสู่หลักการเศรษฐกิจพอเพียง